Gratis Verzending   |   30 dagen om te retourneren

Handelsvoorwaarden

art. I Inleidende bepalingen

1.1 Deze handelsvoorwaarden (hierna te noemen “de handelsvoorwaarden”) van de handelsmaatschappij eyerim s.r.o. met de statutaire zetel te Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slowakijë, identificatienummer: 47 970006, BTW-nummer NL826069903B01 (hierna te noemen “de verkoper“) bepalen onderlinge rechten en verplichtingen van de partijen die ontstaan met betrekking tot of op grond van de koopovereenkomst gesloten tussen de verkoper en de koper door middel van het elektronische bestelformulier van de verkoper (hierna te noemen “de koopovereenkomst”) en maken een ondeelbaar deel daarvan. De online winkel wordt door de verkoper op de website www.eyerim.nl (hierna te noemen “de website“) geëxpoiteerd, namelijk door middel van een webinterface (hierna te noemen “de webinterface van de winkel“).

1.2 De handelsvoorwaarden hebben geen betrekking op gevallen waarin de persoon die intentie heeft om goederen van de verkoper te kopen, een rechtspersoon of een persoon is die bij het bestellen van goederen handelt in het kader van zijn ondernemingsactiviteit of in het kader van haar zelfstandige beroepsuitoefening.

1.3 De van de handelsvoorwaarden afwijkende bepalingen kunnen door de koper en de verkoper (hierna te noemen “de partijen”) worden geregeld in een koopovereenkomst. De afwijkende regelingen in de koopovereenkomst hebben voorrang op de bepalingen van de handelsvoorwaarden.

1.4 De bepalingen van de handelsvoorwaarden maken een ondeelbaar deel van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst en de handelsvoorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld. Koopovereenkomsten kunnen in het Nederlands gesloten.

1.5 De handelsvoorwaarden kunnen door de verkoper gewijzigd of aangevuld worden. De rechten en verplichtingen die in de werkingsperiode van de voorafgaande versie van de handelsvoorwaarden ontstaan zijn, worden door deze bepaling niet aangetast.

art. II Gebruikersaccount

2.1 De koper kan de goederen direct bestellen via de webinterface van de winkel op grond van registratie of zonder registratie.

2.2 Bij het registreren op de website en bij het bestellen van goederen is de koper verplicht om alle gegevens correct en naar waarheid te vermelden. De koper is verplicht de gegevens in het gebruikersaccount bij elke wijziging te actualiseren. De door de koper vermelde gegevens in het gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen worden door de verkoper als correct beschouwd.

2.3 De toegang tot het gebruikersaccount wordt beveiligd door een gebruikersnaam en een wachtwoord. De koper verbindt zich tot geheimhouding i.v.m. de gegevens die noodzakelijk zijn voor de toegang tot zijn gebruikersaccount.

2.4 De koper is niet bevoegd om het accountgebruik aan een derde persoon toe te staan.

2.5. De verkoper is bevoegd om het gebruikersaccount te annuleren indien de koper zijn gebruikersaccount langer dan 24 maanden niet gebruikt of ingeval de koper zijn uit de koopovereenkomst (inclusief de handelsvoorwaarden) voortvloeiende verplichtingen schendt.

art. III Ontstaan van de overeenkomst

3.1 De presentatie van goederen op de webinterface van de winkel heeft informatief karakter en de verkoper is niet verplicht om een koopovereenkomst te sluiten met betrekking tot deze goederen.

3.2 De webinterface van de winkel bevat informatie over goederen inclusief de prijsvermelding van afzonderlijke producten. De prijzen van goederen staan vermeld inclusief verpakkingskosten, belasting over de toegevoegde waarde en alle samenhangende kosten. De prijzen van goederen houden de met de levering van de goederen verbonden kosten niet in. De prijzen van goederen zijn geldig tijdens de periode waarin ze in de webinterface van de winkel verschijnen. Het recht van de verkoper om een koopovereenkomst te sluiten onder individueel onderhandelde voorwaarden wordt door deze bepaling niet aangetast.

3.3 De koper vult het bestelformulier in de webinterface van de winkel in om goederen te bestellen. Het bestelformulier bevat volgende informatie:

      3.3.1 bestelde goederen (de koper “legt” de bestelde goederen in een elektronische winkelwagen van de webinterface van de winkel),

      3.3.2 betalingswijze van de koopprijs van goederen, gegevens over de gevraagde vervoerwijze van de bestelde goederen en

      3.3.3 informatie over de met de levering van de goederen verbonden kosten (hierna gezamenlijk te noemen “de bestelling“).

3.4 De koper kan voor het versturen van de bestelling naar de verkoper de in de bestelling ingevulde gegevens controleren en wijzigen; hiermee wordt aan de koper een mogelijkheid gegeven om de bij het invullen van de data in de bestelling ontstane fouten te ontdekken en te verbeteren. De koper verstuurt daarna de bestelling naar de verkoper door het klikken op de knop “BETALEN”. De in de bestelling vermelde gegevens beschouwt de verkoper als correct. De verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling aan de koper onmiddellijk na de ontvangst d.m.v. een e-mail, namelijk op het e-mailadres van de koper dat in het gebruikersaccount of in de bestelling vermeld staat (hierna te noemen “het e-mailadres van de koper“).

3.5 De verkoper is altijd gerechtigd om aan de hand van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, koopprijs, geschatte vervoerskosten) van de koper een additionele bevestiging van de bestelling (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch) te vragen.

3.6 De contractuele verhouding tussen de verkoper en de koper ontstaat door de levering van de ontvangstbevestiging van de bestelling (acceptatie) die door de verkoper aan de koper d.m.v. de e-mail is verstuurd, namelijk op het e-mailadres van de koper.

3.7 De koper gaat akkoord met het gebruik van de afstandscommunicatiemiddelen bij het sluiten van de koopovereenkomst. De door het gebruik van de afstandscommunicatiemiddelen ontstane kosten ten bate van de koper met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst (kosten van de internetverbinding, telefoonkosten) worden door de koper zelf betaald waarbij deze kosten van het basistarief niet afwijken.

art. IV Prijs van goederen en betalingsvoorwaarden

4.1 De koper kan de prijs van de goederen en de eventuele met de levering van de goederen verbonden kosten volgens de koopovereenkomst aan de verkoper op volgende manieren betalen:

      a) contant onder rembours op de door de koper in de bestelling bepaalde plaats;

      b) met een betaalpas;

      c) via het betalingsportaal PayPal;

      d) via het internet Bitcoin-netwerk

4.2 De koper is verplicht naast de koopprijs ook de leveringskosten te betalen ter afgesproken hoogte volgens de gekozen vervoerwijze. Tenzij anders vermeld, worden hierna met de koopprijs ook de met de levering van de goederen verbonden kosten bedoeld.

4.3 De verkoper vordert van de koper geen waarborgsom of andere soortgelijke betaling. De bepaling van de handelsvoorwaarden over de plicht van de vooruitbetaling van de koopprijs van goederen wordt hiermee niet aangetast.

4.4 In geval van betaling onder rembours is de koopprijs te betalen bij ontvangst van de goederen. In geval van girale betaling en in geval van betaling via het internet Bitcoin-netwerk is de koopprijs te betalen bij het sluiten van de koopovereenkomst. In geval van girale betaling is de verbintenis van de koper om de koopprijs te betalen op het moment nagekomen wanneer het desbetreffende bedrag op de bankrekening van de verkoper is overgeschreven.

4.5 De verkoper is gerechtigd, voornamelijk ingeval de additionele bevestiging van de bestelling in de zin van de art. 3.7 van de handelsvoorwaarden wegblijft, de betaling van de volledige koopprijs aan te vragen voor het verzenden van de goederen naar de koper. De koper is verplicht de koopprijs te betalen ondanks het feit dat hij nog geen mogelijkheid heeft gehad om de goederen te bekijken omdat er volgens deze handelsvoorwaarden zulke manier van de levering van de goederen afgesproken is waarbij de mogelijkheid van het bekijken uitgesloten is.

4.6 Eventuele kortingen op de prijs van goederen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

4.7 Indien het in de handelsbetrekkingen gebruikelijk is of indien het door de algemeen bindende wetgeving bepaald is, zal de verkoper voor de op basis van de koopovereenkomst uitgevoerde betalingen en belastingbewijs (factuur) opmaken. De betaalt de belasting over de toegevoegde waarde. De verkoper maakt na betaling van de prijs van de goederen het belastingbewijs voor de koper op en stuurt het in elektronische vorm op naar het e-mailadres van de koper.

art. V Terugtrekking van de koopovereenkomst

5.1 De koper heeft het recht om zich van de koopovereenkomst terug te trekken, namelijk binnen 30 dagen na de inontvangstneming van de goederen; indien het onderwerp van de koopovereenkomst uit meerdere soorten goederen of uit levering van meerdere delen bestaat, begint deze termijn op de dag van de in ontvangstneming van de laatste levering van de goederen. De terugtrekking van de koopovereenkomst moet binnen de in vorige zin vermelde termijn naar de verkoper worden verstuurd. Om zich van de koopovereenkomst terug te trekken kan de koper het door de verkoper verstrekte modelformulier gebruiken (zie bijlage nr. 2 van de handelsvoorwaarden). De terugtrekking van de koopovereenkomst kan de koper onder andere naar het bedrijfsadres van de verkoper versturen
eyerim - Petra Ptackova
Markmandsgade 4, 3.th,
2300 Copenhagen S
Danmark

of naar het e-mailadres van de verkoper:
contact@eyerim.nl.

5.2 Indien zich de koper van de koopovereenkomst volgens art. 5.1 van de handelsvoorwaarden terugtrekt, wordt de koopovereenkomst vanaf het begin geannuleerd. De goederen moeten aan de verkoper binnen veertien dagen na de terugtrekking van de overeenkomst teruggestuurd worden. Indien zich de koper van de koopovereenkomst terugtrekt, draagt hij de met het teruggeven van de goederen aan de verkoper verbonden kosten; dit geldt ook in geval de goederen vanwege hun karakter niet teruggegeven kunnen worden via gebruikelijke postroute.

5.3 Indien zich de koper van de koopovereenkomst volgens art. 5.1 van de handelsvoorwaarden terugtrekt, betaalt de verkoper de van de koper ontvangen betaling binnen veertien dagen na de terugtrekking van de koopovereenkomst terug, namelijk op dezelfde manier zoals de verkoper het van de koper heeft ontvangen. De verkoper is ook gerechtigd om de door de koper gedane betaling al bij de teruggave van de goederen door de koper of op een andere manier terug te betalen indien de koper hiermee akkoord gaat en er geen andere kosten ontstaan ten bate van de koper. Indien de koper zich van de koopovereenkomst terugtrekt, is de verkoper niet verplicht om de ontvangen betaling aan de koper terug te betalen voordat de koper de goederen aan hem teruggeeft of bewijst dat hij de goederen heeft teruggestuurd aan de verkoper.

5.4 Indien de koper voor een andere manier van de levering van de goederen heeft gekozen dan de door de verkoper aangeboden goedkoopste manier, betaalt de verkoper aan de koper de kosten van de levering van de goederen terug ten hoogte van de goedkoopste aangeboden manier van de levering van de goederen.

5.5 De koper kan zich niet van de overeenkomst voor de levering van goederen terugtrekken indien de goederen naar de wens van de consument of voor hem op maat aangepast zijn. Met deze overeenkomst wordt bv. de overeenkomst over productie van de dioptrische contactlenzen op grond van individuele vereisten van de koper bedoeld.

5.6 De koper is verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het handelen met deze goederen op een andere manier dan noodzakelijk is voor de kennismaking met het karakter, eigenschappen en functie van de goederen. De verkoper is gerechtigd om de aanspraak op schadevergoeding eenzijdig met de aanspraak van de koper op terugbetaling van de koopprijs te verrekenen.

5.7 Indien er samen met de goederen een cadeau aan de koper is verstrekt, is de schenkingsovereenkomst tussen de verkoper en de koper gesloten met de ontbindingsvoorwaarde dat indien de koper zich van de koopovereenkomst terugtrekt, vervalt de schenkingsovereenkomst inzake desbetreffend cadeau en is de koper verplicht om het verstrekte cadeau samen met de goederen aan de verkoper terug te geven.

art. VI Vervoer en levering van goederen

6.1 De vervoerwijze (variant) wordt door de koper in het bestelformulier gekozen. Ingeval de vervoerwijze op grond van een bijzonder verzoek van de koper afgesproken is, draagt de koper het risico en eventuele bijkomende, met deze vervoerwijze verbonden kosten.

6.2 Het schadegevaar gaat op het moment van ontvangst van de goederen aan de koper over. Hetzelfde geldt indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt ook al heeft de verkoper toegestaan dat hij over de goederen beschikt.

6.3 Indien de verkoper volgens de koopovereenkomst verplicht is om de goederen op de door de koper bepaalde plaats te leveren, is de koper verplicht om de goederen bij levering in ontvangst te nemen.

6.4 Indien om redenen aan de kant van de koper de goederen opnieuw of op een andere manier dan vermeld in de bestelling geleverd moeten worden, is de koper verplicht de hiermee verbonden kosten te betalen.

6.5 Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder is de koper verplicht de integriteit van de goederenverpakking te controleren en in geval van gebreken dit onverwijld aan de vervoerder te melden. In geval van verpakkingsbeschadiging die van onrechtmatige ingreep getuigt, hoeft de koper de levering van de vervoerder niet in ontvangst te nemen.

6.6 Ingeval de koper in zijn bestelling voor één van de girale betalingsmethodes kiest, is de verkoper gerechtigd om de goederen aan de koper te leveren nadat de hele koopprijs op zijn bankrekening is gestort.

6.7 Overige rechten en verplichtingen van de partijen bij het goederenvervoer worden door het document Vervoerkosten en reclamatie (zie Bijlage nr. 1 van deze handelsvoorwaarden) bepaald.

art. VII Reclamatie

7.1 De rechten en verplichtingen van de partijen inzake de rechten bij gebrekkige prestatie worden door de desbetreffende algemeen bindende wetgeving bepaald.

7.2 De verkoper garandeert aan de koper dat de goederen bij het inleveren geen gebreken hebben. De verkoper garandeert aan de koper voornamelijk dat op het moment wanneer de koper de goederen in ontvangst heeft genomen, de goederen:

       7.2.1 eigenschappen hebben die door de partijen afgesproken werden en als er geen afspraak is gemaakt, de eigenschappen hebben die de verkoper of producent vermeld heeft of die de koper rekening houdend met het karakter van de goederen en op grond van de door hen gemaakte reclame heeft verwacht,

       7.2.2 geschikt zijn voor het doel die de verkoper voor hun gebruik vermeldt of waarvoor de goederen van dit soort gewoonlijk gebruikt worden,

       7.2.3 kwalitatief of door zijn uitvoering overeenkomt met het afgesproken staal of patroon, indien de kwaliteit of uitvoering volgens het afgesproken staal of patroon bepaald is,

       7.2.4 van desbetreffende hoeveelheid, maat of gewicht zijn en

       7.2.5 aan de eisen van de wetgeving voldoen.

7.3 Indien het gebrek binnen zes maanden na de levering verschijnt, wordt er aangenomen dat de goederen al bij de levering gebrekkig waren. De koper is gerechtigd om het recht van gebrek toe te passen voor de gebreken aan consumptiegoederen die binnen vierentwintig maanden na de levering verschijnen, tenzij er bij de concrete goederen langere periode overeengekomen is.

7.4 Het recht bij gebrekkige prestatie wordt door de koper op het bedrijfsadres van de verkoper toegepast. Als moment van het indienen van de reclamatie wordt het moment beschouwd wanneer de verkoper de gereclameerde goederen van de koper ontvangt.

7.5 Overige rechten en verplichtingen van de partijen bij het reclameren van de goederen worden bepaald door het document Vervoerkosten en reclamatie (zie Bijlage nr. 1 van deze handelsvoorwaarden).

art. VIII Overige rechten en verplichtingen van de partijen

8.1 Het eigendomsrecht i.v.m. de goederen wordt door het betalen van de gehele koopprijs van goederen op de koper overgedragen.

8.2 De verkoper verklaart dat hij in relatie tot de koper door geen gedragscode gebonden is.

8.3 De toegang tot de website is voor de koper gratis; de koper bezoekt en gebruikt de website op eigen risico waarbij hij voornamelijk verplicht is om de algemeen bindende wetgeving na te komen. De verkoper behoudt zich het recht voor om toegang te verbieden aan iedereen die de door deze handelsvoorwaarden bepaalde regels overtreedt.

8.4 De verkoper is niet verantwoordelijk voor de schade die door het gebruik van de website ontstaat, het gebruik van de informatie of het downloaden van de gegevens van de websites veroorzaakt door technische fouten en fouten van de communicatietechnologie, fouten in gegevens, onderbreking of vertraging van de werking van de server, computervirus, verlies van winst of data van de koper veroorzaakt door de onbevoegde toegang tot overdrachten en data van de koper en hun wijziging of andere verlies.

8.5 Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen van de goederen zijn mogelijk als gevolg van verschillende manieren van de beeldopname, beeldvormingstechnologie of andere technische redenen. De verkoper is voor deze afwijkingen en verschillen niet verantwoordelijk.

8.6 De verkoper attendeert dat het schoonmaak- en onderhoudsadvies bij de goederen is bijgevoegd. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de schade als gevolg van verkeerde behandeling van goederen.

art. IX Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

9.1 De koper is gerechtigd om de verkoper te contacteren met het verzoek om verbetering (per e-mail op contact@eyerim.nl), indien hij niet tevreden is met de manier waarop de verkoper zijn reclamatie heeft behandeld of indien hij vindt dat de verkoper zijn rechten heeft geschonden. Indien de verkoper dit verzoek negatief beantwoordt of indien hij binnen 30 dagen na de dag van het versturen niet reageert, is de koper gerechtigd om het voorstel voor alternatieve geschillenbeslechting in te dienen bij het subject van alternatieve geschillenbeslechting (Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, hierna te noemen “subject ARS“) volgens de wet 391/2015 St. ARS subjecten zijn de instanties en bevoegde rechtspersonen volgens art. 3 van de wet nr. 391/2015 St. De koper kan het voorstel op de conform art. 12 van de wet nr. 391/2015 St. bepaalde manier indienen. De lijst van de subjecten ARS is te vinden op de website van de Ministerie van Economische zaken van de Slowaakse republiek www.mhsr.sk.

9.2 De kopers die in een andere lidstaat van de Europese Unie, in Noorwegen of op IJsland wonen, zijn gerechtigd om het voorstel voor alternatieve geschillenbeslechting met de verkoper via Europees Consumenten Centrum in het land waar ze wonen in te dienen; de lijst van de desbetreffende consumenten centra is toegankelijk op de website van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

9.3 Om consumenten geschillen tussen de verkoper en de koper te beslechten kan de koper ook het Platform voor onlinegeschillenbeslechting gebruiken op het adres http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.4 De verkoper is gerechtigd om goederen te verkopen op grond van een handelsvergunning. Het toezicht op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door de Ambt voor bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse republiek (https://dataprotection.gov.sk/uoou/en).

art. X Bescherming van persoonsgegevens

10.1 De bescherming van persoonsgegevens van de koper die een natuurlijke persoon is, wordt bepaald door afzonderlijk document Privacy bescherming (zie Bijlage nr. 3 van deze handelsvoorwaarden).

art. XI Levering

11.1 Er kan geleverd worden aan de koper op het e-mailadres van de koper.

11.2 De koper gaat bij het sluiten van de koopovereenkomst akkoord met het gebruik van de afstandscommunicatiemiddelen. De door het gebruik van de afstandscommunicatiemiddelen ontstane kosten ten bate van de koper met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst (kosten van de internetverbinding, telefoonkosten) worden door de koper zelf betaald waarbij deze kosten van het basistarief niet afwijken.

art. XII Slotbepalingen

12.1 De partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat alle geschillen die in de toekomst uit de door hen gesloten overeenkomst zouden voortvloeien, geschillen die in verband met de overeenkomst ontstaan, inclusief geschillen inzake geldigheid, interpretatie, realisatie of beëindiging daarvan, de uit deze juridische relatie direct of indirect ontstane rechten, kwesties van de rechtsgeldigheid van deze juridische relatie, kwesties van de met de bovenvermelde rechten samenhangende rechten, namelijk ook indien deze overeenkomst niet geldig of geannuleerd is of als daaruit teruggetrokken wordt, eerst door schikking beslecht zullen worden op beginselen van eerlijkheid en goede zeden. Ingeval de schikking niet bereikt kan worden, zullen de geschillen in het kader van het proces voor de rechtbanken in de Tsjechische Republiek, volgens het Tsjechische recht beslecht worden.

12.2 Indien de op de koopovereenkomst gebaseerde relatie een internationaal (buitenlands) element bevat, zijn de partijen overeengekomen dat deze overeenkomst zich naar de desbetreffende wetgeving van de Tsjechische Republiek richt, zonder dat de koper de bescherming volgens de rechtsorde, die ingeval het gebrek aan de rechtskeuze gebruikt zou worden volgens art. 6 van de Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) verliest.

12.3 Deze handelsvoorwaarden zijn, tenzij door een overeenkomst tussen de verkoper en de koper anders overeengekomen, geldig en van kracht vanaf 1.8. 2017.

12.4 De handelsvoorwaarden kunnen door de verkoper gewijzigd of aangevuld worden. De rechten en verplichtingen die in de werkingsperiode van de voorafgaande versie van de handelsvoorwaarden ontstaan zijn, worden door deze bepaling niet aangetast. Actuele versie van de handelsvoorwaarden wordt door de verkoper op de webpagina contact@eyerim.nl openbaar gemaakt.

12.5 Indien enige bepaling van deze handelsvoorwaarden ongeldig of niet in werking is, wordt er in plaats daarvan een bepaling gebruikt die de ongeldige of niet effectieve bepaling het meest nadert. De geldigheid van andere bepalingen wordt niet aangetast als er een bepaling ongeldig of niet in werking is. De bepalingen van deze handelsvoorwaarden worden in geval van twijfel eerder als geldig dan als ongeldig beschouwd.

12.6 De koopovereenkomst inclusief de handelsvoorwaarden wordt door de verkoper in de elektronische versie gearchiveerd en is niet toegankelijk.

12.7 Contactgegevens van de verkoper: eyerim - Petra Ptackova
Markmandsgade 4, 3.th,
2300 Copenhagen S
Danmark
e-mailadres: contact@eyerim.nl.

Bijlagen: